Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Thí sinh chưa nhập học trong 2 ngày 19, 20/8/2021 vẫn có thể tiếp tục nhập học